Site icon Dinaviriya

Kumpulan Kata-kata Mutiara Mandarin tentang Belajar

Kata Mutiara merupakan kata-kata mempunyai fungsi Motivasi yaitu dapat mendorong orang yang membaca atau mendengarnya mempunyai semangat dan niat untuk melakukan sesuatu ataupun memiliki pandangan positif (Positive thinking) terhadap kehidupan ini. Berikut ini saya coba untuk sharing beberapa kumpulan kata-kata mutiara yang berbahasa Mandarin (Chinese) beserta pinyin dan artinya tentang hal untuk mendorong kita semua supaya lebih giat dan tekun dalam menimba ilmu atau mempelajari sesuatu yang baru dan terus melakukan aktifitas belajar. Semoga Kata-kata Mutiara ini dapat bermanfaat.

 

读书需用心,一字值千金

Dú shū xū yòng xīn, yī zì zhí qiān jīn.
Belajar harus dengan tekun dan sepenuh hati, satu huruf akan berharga ribuan emas

 

补漏趁天晴,读书趁年轻

Bǔ lòu chèn tiān qíng, dú shū chèn nián qīng
Menambal atap yang bocor harus pada hari yang cerah, belajar harus mulai pada saat masih muda.

学如逆水行舟,不进则退

Xué rú nì shuǐ xíng zhōu, bù jìn zé tuì
Belajar seperti berlayar melawan arus, Jika tidak maju pasti akan mundur.

造烛求明,读书求理

Zào zhú qiú míng, dú shū qiú lǐ
Tujuan adanya lilin adalah untuk penerangan, tujuan dari belajar adalah untuk Pengetahuan

宝剑不磨要生锈;人不学习要落后

Bǎo jiàn bù mó yào shēng xiù; rén bù xué xí yào luò hòu
Pedang akan berkarat jika tidak diasah, Manusia tidak belajar akan tertinggal

用宝珠打扮自己,不如用知识充实自己

Yòng bǎo zhū dǎ bàn zì jǐ, bù rú yòng zhī shì chōng shí zì jǐ
Daripada Menghiasi diri dengan batu Permata, Lebih baik membekali diri dengan ilmu pengetahuan

 

学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻

Xué wèn shì yì cháng zhēn guì de dōng xi, cóng rèn hé yuán quán xī shōu dōu bù kě chǐ
Ilmu Pengetahuan adalah sesuatu yang sangat berharga, Oleh karena itu, Jangan merasa malu untuk mendapatkannya dari sumber manapun

 

学问渊博的人,懂了还要问; 学问浅薄的人,不懂也不问

Xué wèn yuān bó de rén, dǒng le hái yào wèn; xué wèn qiǎn bó de rén, bù dǒng yě bù wèn
Orang-orang yang berpengetahuan tinggi adalah mereka yang mengerti dan masih bertanya, orang-orang yang berpengetahuan rendah  adalah mereka yang tidak mengerti dan tidak mau bertanya

学到很多东西的诀窍,就是一下子不要学很多

Xué dào hěn duō dōng xī de jué qiào, jiùshì yī xià zi bù yào xué hěn duō
Cara untuk dapat mempelajari banyak pengetahuan adalah jangan tiba-tiba belajar terlalu banyak dalam waktu yang sangat singkat.

一天不练手脚慢,两天不练丢一半,三天不练门外汉,四天不练瞪眼看

Yī tiān bù liàn shǒu jiǎo màn, liǎng tiān bù liàn diū yī bàn, sān tiān bù liàn mén wài hàn, sì tiān bù liàn dèngyǎn kàn
Satu hari tidak melatih akan menjadi lambat, Dua hari tidak melatih setengah ilmunya hilang. Tiga hari tidak melatih menjadi orang awam, Empat hari tidak melatih hanya melihat saja.

经验是最好的教师

Jīng yàn shì zuì hǎo de jià oshī
Pengalaman adalah guru terbaik

树不修,长不直;人不学,没知识

Shù bù xiū, cháng bù zhí; rén bù xué, méi zhīshì
Pohon jika tidak di bentuk, maka tidak akan lurus. Manusia jika tidak belajar, maka tidak akan ada pengetahuan

有志漂洋过海,无志寸步难行

Yǒuzhì piāo yángguò hǎi, wú zhì cùnbùnánxíng
Ada Niat lautpun diseberanginya, tidak ada niat selangkahpun sulit untuk bergerak

 

经常出门的孩子,比父母知道的多

Jīng cháng chū mén de hái zi, bǐ fù mǔ zhī dào de duō
Anak yang selalu melakukan perjalanan mengetahui lebih banyak daripada orang tuanya

Exit mobile version