Isi Lengkap Kitab San Zi Jing beserta Pin Yin-nya

kitab tiga karakterSan Zi Jing [三字經] atau Kitab Tiga Karakter merupakan Kitab China yang mengandung sekitar 300 karakter (huruf) Mandarin  memiliki fungsi untuk mengenal karakter (huruf) mandarin, memperluas wawasan dan menanamkan konsep etika dalam kehidupan sehari-hari serta pengetahuan tentang perkembangan sejarah China dari 5.000 tahun yang lalu. Kitab San Zi Jing ini juga mecakup Astronomi, Geografi serta cerita-cerita rakyat dan dongeng. Penulisan Buku San Zi Jing ini ditulis secara sederhana sehingga sangat mudah dibaca dan dimengerti oleh pembacanya.  Dalam bahasa Inggris, Kitab Tiga Karakter (San Zi Jing) ini disebut dengan “Three Character Scripture”

Berikut ini merupakan isi dari Kitab San Zi Jing beserta Pin Yin-nya :

rén  zhī  chū    xìng běn shàn
人    之   初 ,   性   本   善。
xìng xiāng jìn    xí xiāng yuǎn
性    相   近 ,   习   相   远。
gǒu   bú  jiào    xìng nǎi qiān 
苟    不   教 ,   性   乃   迁。
jiào  zhī  dào    guì  yǐ zhuān
教    之   道 ,   贵   以   专。
xī   mèng  mǔ     zé  lín  chǔ
昔    孟   母 ,  择   邻   处。
zǐ    bù  xué     duàn jī  zhù
子    不   学 ,  断   机   杼。
dòu  yān  shān    yǒu  yì  fāng
窦    燕   山 ,  有   义   方。
 
jiào  wǔ   zǐ     míng jù  yáng
教    五   子 ,  名   俱   扬。
yǎng  bú  jiào    fù  zhī  guò 
养    不   教 ,  父   之   过。 
jiào  bù  yán    shī  zhī  duò
教    不   严 ,  师   之   惰。
zǐ    bù  xué    fēi  suǒ   yí
子    不   学 ,  非   所   宜。
yòu   bù  xué    lǎo   hé  wéi
幼    不   学 ,  老   何   为。
yù    bù  zhuó    bù  chéng qì
玉    不   琢 ,  不   成   器。
rén   bù   xué    bù   zhī  yì
人    不   学 ,  不   知   义。
wèi  rén   zǐ    fāng shào shí 
为    人   子 ,  方   少   时。 
qīn  shī  yǒu     xí   lǐ   yí 
亲    师   友 ,  习   礼   仪。
xiāng jiǔ líng   néng  wēn  xí 
香    九   龄 ,  能   温   席。 
xiào  yú  qīn    suǒ  dāng  zhí
孝    于   亲 ,  所   当   执。
róng  sì   suì   néng ràng  lí
融    四   岁 ,  能   让   梨。

 tì    yú  zhǎng   yí  xiān  zhī
弟    于   长  , 宜   先   知。
shǒu xiào  tì     cì  jiàn wén
首    孝   弟 ,  次   见   闻。
zhī  mǒu  shù    shí  mǒu  wén
知    某   数 ,  识   某   文。
yī    ér  shí    shí   ér   bǎi
一    而   十 ,  十   而   百。
bǎi   ér  qiān   qiān  ér   wàn
百    而   千 ,  千   而   万。
sān  cái  zhě    tiān  dì  rén
三    才   者 ,  天   地   人。 
sān guāng zhě     rì  yuè  xīng
三    光   者 ,  日   月   星。
sān  gāng zhě    jūn  chén  yì
三    纲   者 ,  君   臣   义。
fù    zǐ  qīn     fū   fù  shùn
父    子   亲 ,  夫   妇   顺。
yuē  chūn xià    yuē  qiū  dōng
曰    春   夏 ,  曰   秋   冬。
cǐ    sì  shí    yùn   bù qióng
此    四   时 ,  运   不   穷。
yuē  nán  běi    yuē   xī  dōng
曰    南   北 ,  曰   西   东。
cǐ    sì  fāng   yìng  hū  zhōng
此    四   方 ,  应   乎   中。
yuē  shuǐ huǒ     mù  jīn   tǔ
曰    水   火 ,  木   金   土。
cǐ    wǔ  xíng    běn  hū  shù
此    五   行 ,  本   乎   数。
yuē  rén   yì     lǐ  zhì  xìn 
曰    仁   义 ,  礼   智   信。 
cǐ    wǔ  cháng   bù  róng wěn
此    五   常 ,  不   容   紊。
dào  liáng shū   mài  shǔ   jì
稻    粱   菽 ,  麦   黍   稷。
cǐ   liù   gǔ    rén  suǒ   shí
此    六   谷 ,  人   所   食。

 mǎ   niú  yáng    jī  quǎn  shǐ
马    牛   羊 ,  鸡   犬   豕。
cǐ   liù  chù    rén  suǒ   sì
此    六   畜 ,  人   所   饲。
yuē   xǐ   nù    yuē   āi   jù
曰    喜   怒 ,  曰   哀   惧。
ài    wù   yù     qī  qíng  jù
爱    恶   欲 ,  七   情   具。
páo   tǔ   gé     mù  shí  jīn
匏    土   革 ,  木   石   金。
sī    yǔ  zhú    nǎi   bā  yīn
丝    与   竹,  乃   八   音。
gāo  zēng  zǔ     fù   ér  shēn
高    曾   祖 ,  父   而   身。
shēn  ér   zǐ     zǐ   ér  sūn
身    而   子 ,  子   而   孙。
zì    zǐ  sūn     zhì xuán zēng
自    子   孙 ,  至   玄   曾
nǎi  jiǔ   zú    rén   zhī lún
乃    九   族 ,  人   之   伦。
fù    zǐ   ēn     fū   fù  cóng
父    子   恩 ,  夫   妇   从。
xiōng zé  yǒu     dì   zé  gōng
兄    则   友 ,  弟   则   恭。
zhǎng yòu  xù    yǒu   yǔ  péng
长    幼   序 ,  友   与   朋。
jūn   zé  jìng   chén  zé  zhōng
君    则   敬 ,  臣   则   忠。
cǐ   shí   yì    rén  suǒ  tóng
此    十   义 ,  人   所   同。
fán  xùn  méng    xū  jiǎng jiū
凡    训   蒙 ,  须   讲   究。
xiáng xùn  gǔ    míng  jù  dòu
详    训   诂 ,  明   句   读。
wéi  xué  zhě     bì  yǒu  chū
为    学   者 ,  必   有   初。
xiǎo xué zhōng    zhì  sì  shū

小    学   终 ,  至   四   书。
lún   yǔ  zhě     èr  shí  piān
论    语   者 ,  二   十   篇。
qún   dì   zǐ     jì  shàn  yán
群    弟   子 ,  记   善   言。
mèng  zǐ  zhě     qī  piān  zhǐ
孟    子   者 ,  七   篇   止。
jiǎng dào  dé    shuō  rén  yì
讲    道   德 ,  说   仁   义。
zuò zhōng yōng    zǐ   sī   bǐ
作    中   庸 ,  子   思   笔。
zhōng bù  piān   yōng  bú   yì
中    不   偏 ,  庸   不   易。

zuò   dà   xué    nǎi zēng  zǐ
作    大   学 ,     乃   曾   子。
zì   xiū   qí         zhì píng zhì
自    修   齐 ,     至   平   治。
xiào jīng tōng      sì   shū shú
孝    经   通 ,    四   书   熟。
rú   liù  jīng    shǐ  kě   dú
如    六   经 ,  始   可   读。
shī  shū   yì     lǐ  chūn  qiū
诗    书   易 ,  礼   春   秋。
hào  liù  jīng   dāng jiǎng qiú
号    六   经 ,  当   讲   求。
yǒu  làn  shān    yǒu  guī cáng
有   连    山 ,  有   归   藏。
yǒu  zhōu  yì    sān   yì  xiáng
有    周   易 ,  三   易   详。
yǒu  diǎn  mó    yǒu  xùn   gào
有    典   谟 ,   有   训   诰。
yǒu  shì  mìng    shū  zhī  ào
有    誓   命 ,  书   之   奥。
wǒ   zhōu gōng    zuò zhōu  lǐ
我    周   公 ,  作   周   礼。
zhù  liù  guān   cún   zhì  tǐ
著    六   官 ,  存   治   体。
dà   xiǎo  dài   zhù   lǐ   jì
大    小   戴 ,  注   礼   记。

shù shèng  yán    lǐ  yuè   bèi
述    圣   言 ,  礼   乐   备。
yuē  guó  fēng   yuē   yǎ  sòng
曰    国   风 ,  曰   雅   颂。
hào   sì   shī   dāng fěng yǒng
号    四   诗 ,  当   讽   咏。
shī   jì  wáng   chūn  qiū  zuò
诗    既   亡 ,  春   秋   作。
yù   bāo  biǎn    bié  shàn  è
寓    褒   贬 ,  别   善   恶。
sān zhuàn zhě    yǒu  gōng yáng
三    传   者 ,  有   公   羊。
yǒu  zuǒ  shì    yǒu   gǔ  liáng
有    左   氏 ,  有   谷   梁。
jīng jì   míng   fāng  dú   zǐ
经    既   明 ,  方   读   子。
cuō   qí   yào    jì   qí   shì
撮    其   要 ,  记   其   事。
wǔ    zǐ   zhě   yǒu  xún  yáng
五    子   者     有   荀   扬。
wén  zhōng  zǐ    jí  lǎo zhuāng
文    中   子 ,  及   老   庄。
jīng  zǐ  tōng    dú  zhū   shǐ
经    子   通 ,  读   诸   史。
kǎo   shì  xì     zhī zhōng shǐ
考    世   系 ,  知   终   始。
zì    xī  nóng    zhì huáng dì
自    羲   农 ,  至   黄   帝。
hào  sān  huáng   jū shàng shì
号    三   皇 ,  居   上   世。
táng  yǒu  yú     hào  èr   dì
唐    有   虞 ,  号   二   帝。
xiāng yī  xùn   chēng shèng shì
相    揖   逊 ,  称   盛   世。
xià  yǒu   yǔ   shāng yǒu tāng
夏    有   禹 ,  商   有   汤。
zhōu  wén  wǔ   chēng sān  wáng
周    文   武 ,  称   三   王。

xià  chuán zǐ    jiā tiān xià
夏    传   子 ,  家   天   下。
sì   bǎi  zǎi    qiān xià  shè
四    百   载 ,  迁   夏   社。
tāng  fá  xià    guó   hào shāng
汤    伐   夏 ,  国   号   商。
liù  bǎi  zǎi    zhì zhòu wáng
六    百   载 ,  至   纣   亡。
zhōu  wǔ  wáng    shǐ zhū zhòu
周    武   王 ,  始   诛   纣。
bā   bǎi  zǎi    zuì  cháng jiǔ
八    百   载 ,  最   长   久。
zhōu zhé  dōng   wáng gāng zhuì
周    辙   东 ,  王   纲   坠。
Chěng gān  gē    shàng yóu shuì
逞    干   戈 ,  尚   游   说。
shǐ  chūn  qiū   zhōng zhàn guó
始    春   秋 ,  终   战   国。
wǔ    bà  qiáng   qī xióng chū
五    霸   强 ,  七   雄   出。
yíng qín   shì    shǐ jiān bìng
嬴    秦   氏 ,  始   兼   并。
chuán èr  shì    chǔ  hàn zhēng
传    二   世 ,  楚   汉   争。
gāo   zǔ  xīng   hàn   yè  jiàn
高    祖   兴 ,  汉   业   建。
zhì  xiào ping   wáng mǎng cuàn
至    孝   平 ,  王   莽   篡。
guāng wǔ  xīng    wéi dōng hàn
光    武   兴 ,  为   东   汉。
sì    bǎi nián   zhōng yú xiàn
四    百   年 ,  终   于   献。
wèi  shǔ   wú   zhēng hàn dǐng
魏    蜀   吴 ,  争   汉   鼎。
hào  sān  guó     qì liǎng jìn
号    三   国 ,  迄   两   晋。
song  qí   jì   liáng chén chéng
宋    齐   继 ,  梁   陈   承。
wéi  nán  cháo    dū  jīn  líng
为    南   朝 ,  都   金   陵。
běi  yuán  wèi    fēn dōng  xi
北    元   魏 ,  分   东   西。

 yǔ   wén  zhōu    yǔ   gāo  qí
宇    文   周 ,  与   高   齐。
dài  zhì   suí    yì   tǔ   yǔ
迨    至   隋 ,  一   土   宇。
bú   zài  chuan   shī tǒng  xù
不    再   传 ,  失   统   绪。
táng  gāo  zǔ     qǐ   yì  shī
唐    高   祖 ,  起   义   师。
chú  suí  luàn  chuàng guó  jī
除    隋   乱 ,  创   国   基。
èr   shí  chuán   sān  bǎi zǎi
二    十   传 ,  三   百   载。
liáng miè  zhī    guó  nǎi gǎi
梁    灭   之 ,  国   乃   改。
liáng táng jìn    jí  hàn  zhōu
梁    唐   晋 ,  及   汉   周。
chēng wǔ   dài   jiē  yǒu  yóu
称    五   代 ,  皆   有   由。
yán  sòng  xīng  shòu zhōu shàn
炎    宋    兴 , 受   周   禅。
shí   bā  chuán   nán  běi  hùn
十    八    传 , 南   北   混。
liáo  yǔ   jīn    dì   hào  fēn
辽    与    金 , 帝   号   纷。
dài  miè   liáo  sòng yóu  cún
迨    灭    辽 , 宋   犹   存。
zhì  yuán  xīng  jīn   xù  xiē
至    元    兴 , 金   绪
   
zhì  yuán  xīng  jīn   xù  xiē
至    元    兴 , 金   绪   歇。
yǒu  sòng   shì   yì  tong miè
有    宋    世 , 一   同   灭。
bìng zhōng  guó  jiān  róng dí
并    中    国 , 兼   戎   狄。
míng  tài   zǔ   jiǔ  qīn  shī
明    太    祖 , 久   亲   师。
chuán jiàn  wén  fāng  sì   sì
传    建    文 , 方   四   祀。
qiān  běi  jīng   yǒng lè   sì
迁    北    京 , 永   乐   嗣。
dài chóng  zhēn   méi shān shì
迨    崇    祯 , 煤   山   逝。

 qīng  tài   zǔ   yīng jǐng mìng
清    太    祖 , 膺   景   命。
jìng  sì   fāng   kè   dà  dìng
靖    四    方 , 克   大   定。
zhì  xuān  tǒng   nǎi  dà  tóng
至    宣    统 , 乃   大   同。
shí   èr    shì  qīng zuò  zhōng
十    二    世 , 清   祚   终。
dú    shǐ  zhě    kǎo  shí  lù
读    史    者 , 考   实   录。
tōng  gǔ   jīn    ruò qīn   mù
通    古    今 , 若   亲   目。
kǒu   ér   song   xīn  ér  wéi
口    而    诵 , 心   而   维。
cháo  yú    sī    xī   yú   sī
朝    于    斯 , 夕   于   斯。
xī  zhòng   ní    shī xiàng tuó
昔    仲    尼 , 师   项   橐。
gǔ  shèng  xián  shàng qín xué
古    圣    贤 , 尚   勤   学。
zhào zhōng ling   dú   lǔ  lún
赵    中    令 , 读   鲁   论。
bǐ    jì    shì   xué qiě  qín 
彼    既    仕 , 学   且   勤。
pī    pú   biān  xiāo zhú  jiǎn
披    蒲    编 , 削   竹   简。
bǐ    wú    shū  qiě  zhī  miǎn
彼    无    书 , 且   知   勉。
tóu  xuán  liáng  zhuī cì   gǔ
头    悬    梁 , 锥   刺   股。
bǐ    bú   jiào   zì  qín   kǔ
彼    不    教 , 自   勤   苦。
rú   náng  yíng   rú  yìng xuě
如    囊    萤 , 如   映   雪。
jiā   suī   pín   xué  bú chuò 
家    虽    贫 , 学   不   辍。
rú    fù   xīn    rú  guà  jiǎo
如    负    薪 , 如   挂   角。

shēn  suī   láo   yóu  kǔ  zhuó
身    虽    劳 , 犹   苦   卓。
sū   lǎo   quán   èr   shí  qī
苏    老    泉 , 二   十   七。
shǐ   fā    fèn   dú  shū   jí
始    发    奋 , 读   书   籍。
bǐ    jì    lǎo   yóu  huǐ  chí
彼    既    老 , 犹   悔   迟。
ěr   xiǎo  shēng  yí  zǎo   sī
尔    小    生 , 宜   早   思。
ruò liáng  hào    bā  shí   èr
若    梁    灏 , 八   十   二。
duì   dà   tíng   kuí duō   shì
对    大    廷 , 魁   多   士。
bǐ    jì  chéng  zhòng chēng yì
彼    既    成 , 众   称   异。
ěr   xiǎo shēng   yí   lì   zhì 
尔    小    生 , 宜   立   志。
yíng  bā    suì  néng yǒng  shī
莹    八    岁 , 能   咏   诗。
mì    qī    suì  néng  fù   qí 
泌    七    岁 , 能   赋   棋。
bǐ   yǐng   wù    rén chēng qí
彼    颖    悟 , 人   称   奇。
ěr   yòu   xué    dāng xiào zhī 
尔    幼    学 , 当   效   之。
cài   wén   jī   néng  biàn qín
蔡    文    姬 , 能   辨   琴。
xiè  dào   yùn   néng yǒng yín
谢    道    韫 , 能   咏   吟。
bǐ    nǚ    zǐ   qiě  cōng mǐn
彼    女    子 , 且   聪   敏。
ěr    nán   zǐ   dāng  zì  jǐng
尔    男    子 , 当   自   警。
táng  liú  yàn   fāng  qī   suì
唐    刘    晏 , 方   七   岁。
jǔ   shén  tóng   zuò zhèng zì
举    神    童 , 作   正   字。

bǐ   suī   yòu   shēn  yǐ   shì
彼    虽    幼 , 身   已   仕。
ěr   yòu   xué   miǎn  ér   zhì
尔    幼    学 , 勉   而   致。
yǒu   wéi  zhě    yì  ruò   shì
有    为    者 , 亦   若   是。
quǎn shǒu   yè    jī   sī  chén
犬    守    夜 , 鸡   司   晨。
gǒu   bù   xué    hé  wéi   rén
苟    不    学 , 曷   为   人。
cán   tǔ    sī   fēng niàng mì
蚕    吐    丝 , 蜂   酿   蜜。
rén   bù   xué    bù   rú   wù
人    不    学 , 不   如   物。
yòu   ér   xué  zhuàng ér  xíng
幼    而    学 , 壮   而   行。
shàng zhì  jūn   xià   zé   mín
上    致    君 , 下   泽   民。
yáng míng shēng   xiǎn fù   mǔ
扬    名    声 , 显   父   母。
guāng yú   qián   yù   yú   hòu
光    于    前 , 裕   于   后。
rén   yí    zǐ   jīn  mǎn  yíng
人    遗    子 , 金   满   赢。
wǒ   jiào   zǐ    wéi  yì  jīng
我    教    子 , 惟   一   经。
qín   yǒu  gōng   xì   wú   yì
勤    有    功 , 戏   无   益。
jiè  zhī   zāi    yí  miǎn  lì
戒    之    哉 , 宜   勉   力。

1 Comment

  1. Arifin Fin says:

    sangat penting buat menambah wawasan ilmu dan pengetahuan tentang sosial budaya negeri tiongkok

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*